Buy tickets

Andriy Podoba

Instagram: @andriypodoba

Age: 23

From: Ukraine, Lviv

Currently resides: Volodymyr-Volynsky

Sponsors: BSD, Skilldashbmx, Bidlobikes, Bikestuff

Videos

Results

Competition Style Rank
Simple Session 2019 BMX Street 42
Simple Session 2020 BMX Street 14